Oftast inleds ett uppdrag med att någon ringer eller skickar sin fråga via mejl. Om det inte finns några hinder för mig att åta mig uppdraget så bokas ett möte. Under det första mötet får du berätta mer om ditt behov, vi gör en plan för nästa steg, sätter gränser för uppdraget och kommer överens om arvode och faktureringsrutiner. Efter mötet får du en uppdragsbekräftelse där överenskommelser rörande vårt samarbete sammanfattas.

Läs mer om


Arvode och fakturering

I de fall staten utser mig att företräda en person i en rättslig process betalar i första hand staten arvodet.

För andra uppdrag vägs vid bestämmandet av arvodet faktorer som uppdragets omfattning i tid, svårighetsgrad, krav på tillgänglighet m.m.. För avgränsade uppdrag kan en uppskattning av kostnaden lämnas när uppdraget påbörjas. För privatpersoner gäller, med några få undantag, ett timarvode om 1 699 kr inklusive mervärdesskatt viket motsvarar den taxa som tillämpas när staten är uppdragsgivare. 

Har du en försäkring (hem-, villa-, bil- eller fritidshusförsäkring) är det inte ovanligt att du kan få hjälp med advokatkostnaderna om du hamnat i tvist som innebär att du behöver anlita advokat. Vad som gäller i ditt fall kontrolleras när vi påbörjar samarbetet.

Saknar du hemförsäkring och har låg inkomst kan du få hjälp av staten genom så kallad rättshjälp. Din avgift bestäms då utifrån din inkomst.

För affärsjuridiska uppdrag gäller ett timarvode om 2 000 kr exklusive mervärdesskatt. Är det fråga om en tvist gäller även här i de allra flesta fall att ersättning för kostnaderna täcks av företagsförsäkringens rättsskyddsdel.


Etiska regler

Endast den som antagits till Advokatsamfundet får kalla sig advokat. Utöver cirka fem års juridisk högskoleutbildning krävs minst tre års praktiskt juridiskt arbete, ordnad ekonomi, redbarhet och lämplighet, liksom en advokatexamen som säkerställer att sökanden har tillräckliga kunskaper om det etiska regelverket, för att antas som advokat.

En advokat ska utföra sitt uppdrag sakligt och korrekt och på ett sätt som främjar det goda rättssamhället. En advokat får inte gå så långt som att ljuga eller på annat sätt främja orätt i sitt uppdrag för klienten men har alltid sin klients intressen som främsta ledstjärna. En advokat är alltid lojal mot sin klient och agerar för dennes bästa. Advokaten har vidare tystnadsplikt och vidareför inget utan klientens samtycke. 


Konsumenttvistnämnd

Min strävan är att du ska vara nöjd med den tjänst jag tillhandahåller. Skulle det vara så att du har krav i anledning av ett uppdrag som jag utfört finns möjlighet att få frågan prövad. Advokatsamfundet har inrättat en konsumenttvistnämnd som har till uppgift att pröva arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå med anledning av en tjänst som advokatbyrån tillhandahållit åt konsumenten. Kommer vi inte överens om en lösning, har du som konsument rätt att få tvisten prövad av Konsumenttvistnämnden.

Konsumenttvistnämnden, Sveriges Advokatsamfund

Box 27321

102 54 Stockholm

Mer information om nämnden finns på Advokatsamfundets hemsida:

http://www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden